Det byggs för få hyresrätter – Folkpartiet Järfällas motion till Folkpartiets landsmöte

Förutsättningarna för att bygga nya hyresrätter har under en längre tid inte varit speciellt goda. Politiker har länge talat väl om bostadsrättens välsignelser. Det har varit lätt att få hushållen att överta finansieringskostnader i tron att en ny lägenhet alltid kommer att stiga i värde. Kommunerna har kunnat ta bra betalt för mark där bostadsrätter skulle byggas. Bostadsmarknaden har varit ett drivhus för ständigt stigande bostadskostnader, allt större yta per boende och allt lyxigare lägenheter

Hyresrätten har länge fått stå tillbaka för bostadsrätten. De kommunägda bostadsföretagen har på många håll varit restriktiva med nyproduktion medan man minskat sitt bestånd och uppmuntrat sina kunder att bilda bostadsrättsföreningar. Många hushåll har inte varit rätt rustade för att ge sig in i dessa transaktioner. Rent beklämmande har det varit att se hur finansföretag skapat en affärsidé kring att ge dyra lån till de mindre bemedlade hushållen!

Nu är rätt läge att skifta fokus i kommunal bostadspolitik.  Nya hyresfastigheter måste alltid byggas. Marknaden är given. Hyresrätten är överlägsen för många hushåll.

Det har länge hävdats att det är svårt, eller rent av omöjligt, att bygga hyresrätter och samtidigt få ekonomi i byggandet. Fler hyresrätter behövs – kanske än mer nu när allt fler inser att en överhettad marknad för bostadsrätter är alltför äventyrlig för många hushåll. Även om ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt har toppat kommer sådana processer alltid att fortgå även utan politiska prioriteringar. Det är ett motiv att stimulera till nyproduktion av hyresrätter för att bibehålla marknadens mångfald. En tredjedel bostadsrätter, en tredjedel hyresrätter och en tredjedel villor är ingen dålig mix på en kommuns bostadsmarknad.

För att stimulera nybyggnation av hyresrätter menar vi att riksdagen nu bör överväga att skattebefria fastighetsföretag för de reavinster som uppstår vid försäljning av hus till den del reavinsten återinvesteras i nybyggda hyresfastigheter. Förslaget kan eventuellt utökas till att gälla även omfattande renoveringar av hyresfastigheter.

Ett argument mot en sådan skattebefrielse är att den bidrar till att låsa in kapital för fortsatt användning inom just bostadssektorn. Vi kan inte se detta som en avgörande nackdel. Med växande befolkning och befolkningsomflyttningar måste bostadssektorn alltid tillföras nytt kapital. Varför skall man då dränera den sektorn genom att beskatta pengar som lösgjorts för nya investeringar?

Kostnaden för staten är rimligen inte speciellt kännbar jämfört med andra alternativ till stimulansåtgärder, möjligen självfinansierat då andra skatter ökar i samband med byggproduktion (moms, löneskatt, bolagsskatt). Förslaget innebär även indirekt en stimulans till byggföretag som i en lågkonjunktur behöver underlag för att bibehålla sin produktionskapacitet. Ett enkelt sätt att administrera förslaget kan tänkas vara genom fonder liknande dagens periodiseringsfonder.

I anledning av ovanstående föreslår vi att:
– Folkpartiet verkar för att stimulera nybyggnation av hyresrätter genom införande av en skattebefrielse av fastighetsföretag till den del uppkomna reavinster återinvesteras i nybyggda hyresfastigheter.

Folkpartiet Järfälla den 2 maj 2011

Per-Erik Burrau (FP) Ledamot i JärfällaHus AB
Lars Bergstig (FP) Gruppledare