Den S-ledda koalitionen lovar runt och håller tunt

Jarfalla_kommun
Den nya nämndorganisationen, som bildades den 1 januari 2015, innebar att arbetsmarknadsfrågor flyttades från Socialnämnden till den nuvarande Kompetensnämnden för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2015 flyttades då medel om 10,3 mkr för arbetsmarknadsåtgärder från Socialnämnden till Kompetensnämnden. Dessutom valde man från koalitionen att i budgeten avsätta 20 mkr för skapandet av 350 välfärdsjobb under 2015.

När Kompetensnämnden vid senaste nämndmötet skulle besluta om en budget för egen regi för innevarande år blev detta ytterst problematiskt, då Socialdemokraterna vid sammanträdet erkände att flera poster i deras budget var underfinansierade.

I den S-styrda minoritetskoalitionens budget, som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, lovade man för 2015 en sommarjobbsgaranti till alla ungdomar mellan 15-18 år samt att det mycket framgångsrika projektet Unga vuxna på gång skulle övergå till reguljär verksamhet. För sommarjobbsgarantin tillsköt man endast 5,5 mkr medan Unga vuxna på gång lämnades utan den nödvändiga finansieringen om 1,2 mkr. I både Folkpartiets och Moderaternas budgetförslag avsattes medel för sommarjobb i samma omfattning som för 2014 samt det belopp om 1,2 mkr som begärts för att projektet Unga vuxna på gång skulle kunna övergå till ordinarie verksamhet. Koalitionens oseriösa budgetförslag debatterades vid ett flertal tillfällen, eftersom de av koalitionen avsatta 5,5 mkr inte på något sätt täcker finansieringen av en sommarjobbsgaranti.

Vid Kompetensnämndens sammanträde den 6 mars beslutade koalitionen, som nu har insett att finansiering av deras vallöften saknades, att finansiera sommarjobbs-garantin och Unga vuxna på gång genom att använda en del av de pengar som avsatts i budgeten för att finansiera 350 välfärdsjobb. I total avsaknad av respekt för ett av kommunfullmäktige fattat beslut om öronmärkta medel, valde de att fatta ett beslut i Kompetensnämnden om att använda dessa pengar på ett helt annat sätt än avsett. Detta agerande är både formellt och rättsligt felaktigt.

Att försöka dölja ett ofinansierat vallöfte, genom att använda pengar som är avsatta i budget för annat vallöfte, är inget att än att försöka lura Järfällaborna samt att inte respektera de demokratiska forum där beslut fattas. Folkpartiet och Moderaterna yrkade därför att de 20 mkr, avsedda för välfärdsjobb, skulle skickas tillbaka till kommunfullmäktige för beslut om att använda dessa pengar på ett annat sätt än ursprungligen avsetts och sedan göra en budgetjustering i Kompetensnämnden. Eftersom koalitionen valde att inte göra detta, såg sig Folkpartiet och Moderaterna tvingade att reservera sig mot beslutet.

A-M Holm
Kompetensnämnden