Dags att ompröva 15-timmarsregeln i förskolan

Olovslundskolan
Olovslundskolan i Jakobserg

Det är dags att ompröva den regel som begränsar tiden i förskolan till 15 timmar i veckan för barn till föräldralediga. Skälet är att förskolans verksamhet förändras från att vara enbart barnomsorg till att nu i ökande utsträckning vara också ett led i de små barnens pedagogiska utveckling.

Fram till 2001 fanns ingen rätt till plats i barnomsorgen för barn till föräldralediga. När barnet fick ett yngre syskon och föräldrarna blev lediga med föräldrapenning ansågs

Bo Winander Ordförande i Folkpartiet Järfällas styrelse.

det inte att barnet skulle ha rätt till plats eftersom rätten till plats berodde på att föräldrarna arbetade eller studerade. Barnomsorgen betraktades i allt väsentligt ur föräldrarnas perspektiv med föräldrarnas behov av passning av barnen när föräldrarna arbetade eller studerade.

Från 2001 gäller emellertid enligt samstämmigt beslut av dåvarande riksdagspartier en rätt för barn till föräldralediga att få vara i barnomsorgen minst 525 timmar per år eller 15 timmar i veckan. Huvudargumentet för förändringen var barnens behov av kontinuitet. Barnomsorgen kom nu att ses inte bara som nödvändig passning av barnen utan också som ett led i de små barnens personliga utveckling.

Idag följer Järfälla det krav som lagen ställer, dvs 15 timmar i veckan.

Gradvis har emellertid barnomsorgen förändrats. Förskolan har kommit att bli helt dominerande i förhållande till andra barnomsorgsformer, t ex familjedaghem. I förskolan finns högskoleutbildade förskollärare och verksamheten är inriktad på att på olika sätt stärka barnens utveckling både socialt och ifråga om tex språk och matematisk förståelse.

I den nya skollagen är förskolans ställning nu tydligare markerad, förskollärare ska leda verksamheten och det ska finnas förskollärare på varje avdelning. Förskolan blir i växande utsträckning en inkörsport till skolan, vars uppgift underlättas när förskolan gjort ett bra arbete med barnen.

Mot bakgrund av den här förändringen är det rimligt att barn till föräldralediga ges mer tid i förskolan än nuvarande 15 timmar som lagen kräver av oss.

Jag hoppas det ska vara möjligt i barn- och ungdomsnämndens kommande budgetarbete att åstadkomma den här förändringen.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

 

Foto