Bra elevhälsa i järfällaskolor

Olovslundsskolan, Vattmyraskolan och Montessoriskolan Växthuset fick alla högsta betyg när Skolinspektionen nyligen gjorde en s k flygande inspektion av elevhälsan i ett urval av landets grundskolor. Skolinspektionen har inte i någon av skolorna "identifierat några brister som behöver åtgärdas". 

Bakgrunden till den flygande inspektionen var att kontrollera att skolans huvudmän (kommuner eller ägare till fristående skolor) lever upp till de krav som ställs i den nya skollagen att alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, personal med kompetens för specialpedagogiska insatser samt erbjudande av hälsobesök. 

I de kommunala skolorna genomfördes för ett par år sedan ett omläggning av arbetet med elevhälsan. För att på ett bra sätt kunna erbjuda alla elever lika och god tillgång till de olika resurserna oavsett skolans storlek eller ekonomi centraliserades ledningen av verksamheten samtidigt som alla skolor gemensamt står för finansieringen. Målsättningen är hög och säker kvalitet och bra utvecklingsmöjligheter. Självklart bedrivs själva verksamheten på skolorna, men alla skolor kan inte själva ha nyckelpersoner på plats. Dessa står dock till förfogande när de behövs. 

- En av flera utmaningar är att rekrytera och behålla kvalificerade specialpedagoger, säger Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Det finns i dagsläget fler tjänster än behöriga sökande till dessa viktiga tjänster. Vi delar problemet med andra stockholmskommuner. I bakgrunden ligger en snabb befolkningstillväxt i kombination med att alltför få specialpedagoger utbildats.
  

Mer information: 
Bo Winander (FP) 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden