Bolinder Strand – en fortsättning

Vi tackar för åsikter och synpunkter om den fortsatta utbyggnaden av Bolinder strand som kommit oss till del. Remisstiden är nu formellt avslutad men diskussionerna kring hur utbyggnaden skall bli fortsätter. Det är nu upp till de politiska partierna att värdera och dra slutsatser av de synpunkter som kommit in.

Trappstegsformationen framgår tydligt. Illustration: Ettelva arkitekter

En gemensam uppfattning hos de som redan bor i Bolinder Strand är att många löften gavs i samband med inflyttningen, löften som nu hotar att brytas. Det kan gälla grönytor, exploateringsgrad, sjöutsikter, bevarande av industribyggnader m.m.

Vi tycker oss dock se en relativt stor förståelse för att regionen måste växa och att Järfälla och Kallhäll måste bidra med ett antal nya bostäder. En del av dessa får absolut plats i Bolinder Strand menar många, kanske de flesta.

När nya bostäder skall till kan en sjöutsikt inte garanteras för all framtid. Några kommer att tycka att lägenhetens värde försämrats men förhoppningsvis inte mer än att det kan kompenseras med att bostadsområdet tillförs andra förtjänster.

Rivning av byggnader, som i gällande planer värderats som bevarandevärda, ogillar många. Likaså idéskisserna att bygga in rester av industribyggnader i tillkommande hus. På dessa punkter måste diskussionen fortsätta och bevarandeintressena prövas på nytt. Exploatören JM utövar sannolikt ett starkt tryck som gör det svårt att stå emot och ekonomiskt försvara byggnader från tidigt 1900-tal som är knepiga att få ekonomi i. De motstående intressena ekonomi och bevarande måste ta en ny dust med varandra.

Det tänkta ingreppet i naturreservatet irriterar många även om det inte är många kvadratmeter som berörs. Järfällas gröna profil har en djup folklig förankring. I den ingår naturreservaten som en grundbult. Ingrepp som helt förändrar karaktären i övergången från natur till annan mark skall givetvis undvikas men om det handlar om att skapa en mer ändamålsenlig gränslinje bör ändå en diskussion kunna föras.

Byggnaders höjd och exakta inplacering i kvarteret måste prövas inför det slutliga antagandet av planen. Alla kan inte bli nöjda men alla måste få sina idéer prövade. Sannolikt är, som så många gånger tidigare, antalet hus och lägenheter avgörande för slutresultatet. Nu handlar det om att baxa huskroppar, kanske plocka bort eller minska ner någon huskropp och ge bevarandeintresset något högre prioritet.

Järfällabloggen är öppen för en fortsatt diskussion. Välkomna med flera inlägg och synpunkter.