Birgitta Rydberg bemöter AMDs artikel om sprututbyte

Birgitta_Rydberg
Det här är ett svar från Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) till Anhöriga Mot Drogers (AMD) debattartikel här på FP Järfällas blogg tidigare i veckan. Du kan läsa hela artikeln ”Stoppa sprututbytesprogrammet” här. Red.

Den som sitter fast i ett narkotikaberoende är inte fri. Ett tungt narkotikamissbruk innebär att man oftast lever under svåra förhållanden, med social utsatthet och stora hälsorisker. En sådan hälsorisk är att smittas av farliga sjukdomar som sprids med kroppsvätskor, via sex eller delade sprutor.

Vi måste på alla sätt hjälpa personer med beroendesjukdom att bli fria från sitt missbruk. Men samtidigt måste vi också hjälpa dem till ett mer drägligt liv, även medan de lever i missbruk, och på vägen bort från missbruket som ofta är krokig och tar omvägar. Tyvärr når vården inte alla missbrukare i dag, även om vi arbetar med ett brett vårdutbud av mottagningar och uppsökande verksamhet. Många söker sig inte till, utan söker sig rentav aktivt bort från, vården.

I Stockholms län har vi en väl utbyggd beroendevård, med lokala beroendemottagningar och två kliniker med akutmottagningar, på Kungsholmen och Södermalm. Vi har också en omfattande vårdverksamhet riktad mot hemlösa, en grupp där många är missbrukare. Hållpunkt Maria, som Lena Larsson skriver om, finns numera en bit längre bort på Södermalm, i en utökad och samlad verksamhet för hemlösa som drivs av Ersta Diakoni och där förutom de olika kroppsliga och psykosociala vårdinsatserna vi också samverkar med den kommunala socialtjänsten.

Underhållsbehandlingen med t.ex. metadon är också en viktig insats som bevisat hjälper många missbrukare att klara sig utan sin egentliga drog – heroinet.

Risken för att smittas av hiv eller hepatiter är många gånger högre för injektionsmissbrukare än för andra. Ett riskbeteende är att dela sprutor och olika verktyg som används i samband med injektionen. Tanken med sprututbyte är att minska risken för smittspridning – men också att få kontakt med fler injektionsmissbrukare och slussa in dem i vård.

I sprutbytesförsöket som startade 9 april vill vi se om och hur sprutbyte fungerar i Stockholms län. Försöket ska utvärderas vetenskapligt. Eftersom den ökande hiv-smitta som vi såg för några år sedan har klingat av betydligt på senare år är det ett bra utgångsläge för vetenskaplig forskning.

Men man ska komma ihåg att sprutbytesförsöket bara är en del av ett helt paket med åtgärder. Vår redan omfattande beroendevård har byggts ut ytterligare de senaste åren, inom ramen för vår samlade strategi mot missbruk och smittspridning. Sprutbytesförsöket är bara den sista pusselbiten som kommer på plats, efter att vi har utökat uppsökande verksamhet, ökat vården för kvinnliga missbrukare som är en mindre men ofta förbisedd grupp, m.m.

Att vi försöker hjälpa personer som lever i missbruk får inte skymma det stora åtagandet att sträva mot ett narkotikafritt samhälle och förebygga att unga överhuvudtaget hamnar i missbruk. Det handlar om ett brett arbete inte minst i skolorna, om allt från att förebygga tobaksbruk, som i värsta fall kan leda vidare till haschrökning.

Narkotikaberoende och framför allt injektionsmissbruk är en sjukdom – ofta med dödlig utgång. De flesta dödsfallen bland missbrukare orsakas av missbruket. Men samtidigt som vi arbetar för att hjälpa fler ur missbruk, måste vi försöka göra livet drägligare och minimera hälsoriskerna för missbrukare. Särskilt om det kan göra att de börjar den mödosamma vandringen på vägen mot ett liv utan missbruk.

Birgitta Rydberg (FP)
Sjukvårdslandstingsråd