Betongfabriken värms upp med olja.

 

När det gäller planerna för betongfabriken skriver Skanska skriver vidare att förutsatt att hantering av kemikalier sker försiktigt så kommer betongfabriken inte medföra några betydande miljökonsekvenser.

Fabriken kommer bl.a. förvara eldningsolja, diesel, tillsatsmedel och olika typer av kemikalier på anläggningen. Farligt avfall från fabriken säger sig Skanska hantera genom att förvara det utomhus under tak.

Betongfabriken i Viksjö kommer att använda sig av eldningsolja för att värma upp vatten och ballast. Uppvärmningen sker genom att rökgaser värmer upp vatten eller ballast. Ca 50 m3 olja kommer att förbrännas i anläggningen varje år. Den olja som inte används för tillfället kommer att förvaras i en cistern.

Då betongfabriken använder sig av olja för uppvärmning så kommer fabriken i Veddesta/Viksjö också att öka mängden koldioxidutsläpp i området. Skanska uppger att mängden beror på vilken typ av panna som användas och att det även beror på väderlek och årstid. Till detta kommer också koldioxidutsläppen på från ca 850 transporter per vecka.

Skanska skriver att det största utsläppet av koldioxid kommer främst från transporter. Mer 3400 transportrörelser kan komma att köra via Brutto/Kassavägen. För att lämna fabriken så måste varje lastbil passera 3 korsningar med start och stop innan de kommer ut på Viksjöleden.

 

Skanska uppger att det inte finns några realistiska alternativ i Stockholmsområdet att bygga en betongfabrik. Av all mark i hela Stockholm anses då Bruttovägen 9 vara den enda lämpliga tomten för en betongfabrik?

Under punkt 6 skriver Skanska om ett nollalternativ, dvs. att ingen fabrik uppförs. Skanska skriver där att det blir en minskad risk för buller från transporter och fabriken och minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om Skanskas betongfabrik i bullerutredningen. Kom då ihåg att det inte finns några garantier för att lagerbyggnaden som ska ta upp en del av ljudet faktiskt byggs, bara att det finns planer på det.

Läs del 1 om Skanskas betongfabrik i Järfälla

Bullerutredning:  http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980001281/Betongfabrik+Bullerutredning.pdf

Uppgifter om miljöfarlig verksamhet: http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980001279/Betongfabrik+anmalan.pdf

Miljökonsekvensutredning: http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980001284/betongfabrik+MKB.pdf