Betongfabriken på Bruttovägen

Skanska har lämnat in en ansökan till Järfälla kommun om att få uppföra en betongfabrik på fastigheten Veddesta 2:87 som ligger på Bruttovägen 9  i Veddesta.

Här planerar Skanska att bygga en betongfabrik i Viksjö. Bild från eniro.se

Den befintliga tomten kommer att styckas av nuvarande ägare Svenska Stålbyggen Järfälla AB. Skanskas tomt beräknas då bli 10 000 kvm. Produktionen på betongfabriken beräknas bli ca 100.000 kubikmeter per år. Av den producerade mängden betong kommer ca 40 % att användas i Järfälla och 60 % kommer att användas i Stockholms stad. Skanska uppger att en ev. marknad även är bygget av Förbifart Stockholm och trafikplats Häggvik.

För att värma bl.a. processvatten så avser Skanska att använda sig av en oljeeldad ångpanna. Skanska planerar att bedriva verksamhet vid fabriken 250 dagar per år och fabrikens arbetstider kommer bli 0630-1630.

Transporter

Transporterna till och från Skanskas betongfabrik i Veddesta/Viksjö kommer att anpassas efter kundens behov och tillverkning kan därför komma att ske när köparen av betongen anser att de behöver den. Vilket kan innebära att produktion påbörjas innan 0630

Fabriken kommer använda sig av 12-15 lastbilar för transporter av färdig betong och ballast och enligt Skanska så kommer upp emot 160 transporter ske varje dag. Utöver detta så tillkommer transporter på andra tider än normal arbetstid. Skanska uppger att dessa tider är kvällar 1630-2200 och under dagtid på helger. Sammanlagt rör det sig om ca 850 transporter till och från fabriken varje vecka.

Skanska har uppgett att de föredrar transporter via Viksjöleden och Kassavägen. Vid lastning och lossning vid betongfabriken så kan det uppstå damning och Skanska skriver att det inte ”ska” medföra problem för de boende i närområdet, trots detta så bedömer Skanska det nödvändigt att körytor, upplag och hårda ytor kommer behöva sopas och bevattnas vid behov.

 Utsläppen från fabriken och från de tunga fordonen innebär stora visuella och miljömässiga störningar för de boende i Viksjö.

 

Vi i Folkpartiet gör nu allt vi kan för att stoppa Skanskas bygge!

 

Under söndagen 25/2 så kommer vi att publicera ytterliggare information om miljöpåverkan och information från bullerutredningen. I samma inlägg kommer vi också bifoga länkar till dokument som rör betongfabriken.

Läs del 2 om Skanskas betongfabrik i Järfälla ”Betongfabriken värms upp med olja

 Vi vill inte ha en betongfabrik nära bostäder i Viksjö. Vill du?

Engagera dig i motståndet mot Betongfabriken och gå med i Folkpartiet Järfälla! Nya medlemmar betalar endast 50 kr

 

Läs gärna om simhallen i Jakobsberg ”Veddestabro för 300 miljoner eller upprustad simhall?”

Ett skrytprojekt för 275 mkr-1 miljard!

10 Comments on "Betongfabriken på Bruttovägen"

 1. Ja detta är ju inte alls bra. Nog borde det ju finnas bättre lämpade tomter för detta. Snart kommer väl Skanska på att det skulle passa bra med ett asfaltverk bredvid betongfabriken. Skanska måste ha kommit över tomten extremt billigt förr att ens komma på tanken att uppföra detta så pass nära bostäder.

  Vad kommer här näst? Ett kärnkraftverk i Viksjö Centrum?

 2. Tyvärr tillåter detaljplanera i detta område där betongstationen planeras i stort sett vad som helst så länge det ryms inom Industri och Kontor. Detta är väldigt vida begrepp så jag tror att inte att det slutar med Betongstationen utan att vi kommer får se ytterliggare ansökningar från andra som uppmärksammat kommunens generösa detaljplanering.

  Fred Knaust
  Ledamot Miljö- och bygglovsnämnden(FP)

 3. Dåligt! Då Sthlm.Kommer att använda det mesta av smörjan så kan man lägga anläggningen i Lövsta. Jag hoppas Järfälla Kommun inte kommer att jämföras med dito i Mörbylånga på Öland. MVH LS

 4. Lars Markstedt | 26 februari, 2012 at 05:42 | Svara

  När jag i går läste på FP:s blogg om Barkarbystaden och Betongfabriken, trodde jag att jag drömde. Det hade ju inte stått något om saken i tidningarna och sociala media. Så här ser jag på de båda frågorna.

  Järfälla har den sjätte lägsta tillväxten av skattekraft i landet. Detta är en katastrof! De gamla ”betongbyggarpartierna” har inga konkreta förslag för att vända utvecklingen och skapa ett blomstrande, rikt och attraktivt Järfälla. Moderaterna och Socialdemokraterna tror att en storskalig utbyggnad av Barkarbyfältet kommer att lösa kommunens ekonomiska problem. Det är tvärt om. Om vi bygger ut Barkarbyfältet innan de nya vägarna och spårförbindelserna finns på plats, skapar vi bara trafikkaos och vi riskerar att få ett nytt Tensta. Vi vill ha ett mer småskaligt byggande och vi vill satsa på att komplettera befintlig bebyggelse och då främst i stationsnära lägen. Detaljplaner för detta finns redan, så att vi kan bygga ca 400 lägenheter per år.

  Betongen från Skanskas fabrik skall bl.a. användas för att bygga Barkarbystaden 1. Fabriken kommer att generera omfattande trafik. Var fjärde minut kommer betongbilar, vars totalvikt kan uppgå till 30 ton, att köra in eller ut på Bruttovägen och sedan via Kassavägen dundra ut på den hårt belastade Viksjöleden. Utsläppen från betongfabriken och från de tunga fordonen innebär både miljömässiga och visuella störningar för de boende i Viksjö. Det behövs mer sans och balans i vår allians. Vi vet att vi har Viksjöbornas stöd för att stoppa den stora, farliga fabriken. Och i Folkpartiets lokala handlingsprogram för åren 2011-2014 sägs: ”Barn och oskyddade trafikanter kommer i första hand.” Eftersom jag var med och skrev programmet, kommer jag att göra allt som jag kan för att stoppa Betongfabriken.

 5. lennart sundin | 26 februari, 2012 at 08:10 | Svara

  Det är inte den enda tänkbara platsen. I nollalternativet har man medvetet ”glömt” bort att Välsta i Upplands Väsby kommun, är ett lika bra om inte bättre alternativ. Eftersom där har Skanska redan en bergkross och ett asfaltverk. Då slipper dom att köra makadamen till Järfälla, utan kan blanda betongen med korta intern transporter.

 6. Förutom bostadshus så blir betongfabriken granne med verksamhet med renrumstillverkning! Det borde finnas mer nyans i detaljplan och områdesbestämmelser.
  Hur gick det förresten med planerna för bostäder i hörnet Andebodavägen – Bruttovägen?
  Och hur kommer det sig att det inte finns någon passage mellan industrifastigheterna längs Bruttovägen mot grönområdet och vidare mot Ormbacka?

 7. Anne-Marie Holm | 28 februari, 2012 at 02:50 | Svara

  I de konsultrapporter, som Skanska betalat flera hundra tusen kronor för, har barnens och de oskyddade trafikanternas säkerhet helt glömts bort. Bra att FP nu lagt ut rapporterna på Bloggen.
  Öster om Skanskas planerade stora betongfabrik går en gång- och cykelväg. Via den kan man idag ta sig från Järfällas gymnasieskolor till motionsslingan i Ormbacka och till det bostadsområde i Ormbacka, som nu byggs.
  Söder om Skanskas tomt,ligger en ”tomteskog”. Där brukade mina flickor och deras kompisar bygga kojor och leka ”Inga rövare finns i skogen”. För att ta sig till denna vackra skog, måste man dock gå över Kassavägen och Bruttovägen. Med tunga betongbilar på dessa vägar, kommer jag inte tillåta mitt barnbarn Rio att leka i den skogen.
  För att komma till busshållplatserna måste man ta sig över Bruttovägen, Kassavägen och Viksjöleden, som redan idag är hårt trafikerade. Det är få privatbilister och yrkesförare, som håller angivna hastighetsgränser. Skulle härutöver betonglastbilar var fjärde minut komma dundrande blir det ännu farligare. Då undrar jag likt James Hollingworth & Jojje Wadenius: ”Hur skall jag komma över vägen, när alla bilarna…”(www.youtube.com/watch?v=f1uOGs2I6w0 ).
  Skanska bör inte bete sig lika illa som de nya ”rövarbaronerna”. Skanska är ju ett framgångsrikt internationellt storföretag med gott renommé. Skanska måste nu ta sitt samhällsansvar och välja en ur miljö- och säkerhetssynpunkt lämpligare lokalisering av betongfabriken!

 8. Roger Hansson | 4 mars, 2012 at 09:26 | Svara

  Betongtillverkning är materialkrävande. Inget råmaterial finns på fabrikens tänkta plats i Viksjö. Det betyder att först måste stora mängder material, till stor del sand, fraktas till fabriken. När betongen är färdigblandad, måste den omgående fraktas därifrån.
  Det vore bättre att lägga betongfabriken på en plats där det finns råmaterial, t.ex. vid ett grustag. Eftersom man ändå måste hämta sanden i grustaget, vore det bättre att blanda betongen där sanden finns. Man sparar då till och med in transporter, eftersom man slipper onödig frakt till och från Viksjö. Alltså är det ingen bra idé att förlägga en betongfabrik till Viksjö.
  Dessutom är det mycket olämpligt att förlägga verksamhet som kräver omfattande tunga transporter till ett bostadsområde.

 9. Oavsett om det blir betongfabrik eller inte på den aktuella tomten så tycker jag att kommunen ska planera in en passage, via markköp eller servitut, för gående och cyklister i dalgången bort mot tunneln till Ormbacka.. Den f.d motionsslingan vid Elektronikhöjden, som Anne-Marie Holm refererar till i inlägg ovan, är mindre lämplig. Det är för kuperat för pendelcyklisten – men kanske något för den som tycker om backar? Pröva gärna själva att ta er fram där med cykel! Dessutom förutsätter det nog också att Bruttovägen öppnas upp för passage genom industri-fastigheterna även på andra sidan. Se också inlägget från Lars Markstedt på annat ställe under fpjarfalla.

 10. Sällsynt korkat att lägga en betongfabrik så nära bostadsbebyggelsen. Det måste gå att hitta en bättre plats. Det måste väsnas och damma en hel del. Vad finns det för alternativa platser? Vilken inställning har kommunledningen?

  Även om jag inte själv drabbas så hårt så förstår jag de närboendes oro mycket väl.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*