Behandling, inte bestraffning.

Vi måste få ett slut på det här. Sveriges narkotikapolitik är förlegad och måste förändras nu. För många människor får sätta livet till, missbruket går ner i åldrarna och det är oacceptabelt! Vad behövs göras då?

Vi måste bygga upp och utvidga det förebyggande arbetet med barn och unga. Redan i tidiga år i skola och på fritidssysselsättningar ska barn och unga i riskzon fångas upp och arbetas med. Denna förebyggande arbete måste sedan fortsätta med full kraft ända upp i tonåren och in i vuxenlivet. Det ska inte vara lätt att börja missbruka i tidig ålder och hjälp och stöd när man har börjat ska finnas lättillgängligt.

Arbeta förebyggande och intensivt i hemmet hos ungdomar som utvecklat ett missbruk.

När ett missbruk har utvecklats så måste den missbrukande personen få vård från dag 1 (ung image (2)som vuxen). Motivation är en komplex drivkraft som försvinner lika fort som den dyker upp. Dessutom är motivation A och O i missbruksvården. Därför ska behandling och stöd finnas lättillgängligt och kunna erbjudas omedelbart och UTAN föregående biståndsbedömning.

Behandling utanför hemmet ska finnas tillgängligt och föregås av snabba utredningar – återigen – ta vara på motivationen hos den enskilde. Det ska inte behöva gå så långt så den som har ett missbruk håller på att dö innan denne får vård.

Fokusera på individens behov, nolltolerans är inte alltid rätt väg att gå. Kanske behöver annat göras först och skadorna minimeras före man kan påbörja en lyckad drogbehandling. Individens behov och skademinimering kan inte ställas emot nolltolerans och total drogfrihet – det kostar liv. Bygg istället ut uppsökande och stödjande insatser på lokal nivå. Ibland kan just tandvård, tak-över-huvudet, mat i magen och rena kläder vara vägen till drogfrihet – inte orimliga krav på drogfrihet från dag 1 för att få stöd. Utökade skademinimerande insatser så som ett utbyggt sprututbytesprogram i hela landet och fortsatt behandling med tex Subutex och Metadon- det räddar liv.

Straff hjälper väldigt sällan en människa i missbruk, istället skuldbelägger det något enormt. Och i och med det ökar missbruket istället för att upphöra. 

Vi måste sätta stopp nu. Hur många fler ska dö för att vi ska våga förändra drogpolitiken?

Behandla istället för att bestraffa!

Nikoletta Jozsa

Gruppledare