Barn och oskyddade trafikanter kommer i första hand

När Järfälla växer ökar också trafiken. Det ställer särskilda krav trafikmiljön så att framför allt barn och oskyddade trafikanter skyddas. Särskilt stora utmaningar innebär den planerade täta stadsmiljön i Barkarbystaden.

Vi vill

  1. komplettera gång- och cykelvägnätet med bl a en cykelväg parallellt med Mälarvägen till Görväln.
  2. förbättra trafiksäkerheten, trygga barnens skolvägar och uppmuntra eleverna att gå eller cykla till skolan, så att biltrafiken vid skolan och risken för olyckor minskar
  3. anordna attraktiva cykeluppställningsplatser vid stationer och centrumanläggningar, bygga ut systemet med cykelpumpstationer samt påbörja ett försök med lånecyklar