Attraktiva lärarjobb i Järfälla

Kalltorpskolan_i_Kallhall
Plan för personalförsörjning i Järfällas skolor. På bilden: Källtorpskolan i Kallhäll

Lärarbrist och svårigheter att rekrytera personal till förskolans och skolans värld är ett problem i många kommuner. Järfälla kommun är inget undantag. Därför har barn- och ungdomsnämnden att fastställt en plan för personalförsörjning vid sammanträdet i december.

Järfälla måste profilera sig som en intressant och attraktiv arbetsgivare för att hävda sig mot andra arbetsgivare i konkurrensen om duktiga lärare. Att lyckas med konkurrenskraftig löneutveckling och andra former av ersättningar, arbetsmiljö och möjligheter till utveckling av professionen är nyckelbultar i en framgångsrikt rekrytering.

Det finns en hel del som redan gör det attraktivt att arbeta i Järfälla. Möjligheterna till utveckling är goda genom att vi erbjuder relevanta utbildningar och nätverk för olika grupper av lärare. Det finns också ett utvecklat arbete inom forskning och utveckling och internationellt arbete. Förvaltningen arbetar också för ett nära samarbete med den akademiska världen. Det finns och diskuteras nya samarbeten med olika universitet och högskolor.

I Järfälla erbjuds karriärtjänster, som inte är tidsbegränsade som i de flesta andra kommuner utan tillsvidareanställningar. S k förstalärare får 5000 kronor extra i månadslön permanent och inte tillfälligt. Systemet byggs ut och kommer ganska snart att omfatta var sjätte lärare. Några av dem kan också bli lektorer och dela sin tjänst mellan forskning och undervisning. För lektorer är lönepåslaget 10.000 kronor i månaden.
 
Arbetsförutsättningarna måste vara attraktiva. Det handlar bl a om att avlasta lärarna från onödigt administrativt arbete.

Avgörande för möjligheterna att rekrytera duktiga nya lärare är att knyta studenter och nyutexaminerade lärare till kommunen. Vi ska arbeta för att ta emot fler studenter för s k VFU – verksamhetsförlagd utbildning genom att utbilda fler handledare.

Vi ska också försöka få etablering av övningsskolor i kommunen i syfte att möjliggöra fler VFU-placeringar.

Lärarna skaffar sig nu legitimation från Skolverket. Det finns f n ett 20-tal lärare som har mindre än 30 högskolepoäng kvar på lärarutbildningen. Vi ska aktivt uppmuntra personal som genom vidareutbildning kan nå behörighet att fullfölja studierna. Vi ska också bättre informera om möjligheter till tjänstledighet vid studier.

Konkurrenskraftig löneutveckling är nödvändig för alla lärargrupper. Här måste vi i politiken vara beredda att skapa förutsättningar för detta genom våra ekonomiska beslut.

Bo Winander tar emot blommor efter invigningen av Karlslundskolan i Barkarbystaden

Bo Winander tar emot blommor efter invigningen av Karlslundskolan i Barkarbystaden

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden