Antalet gymnasieelever och sfi-elever i Järfälla ökade 2011

Under 2011 var antalet Järfällaungdomar i gymnasieutbildning 2963, vilket var 70 fler än budgeterat. Enligt befolkningsprognosen skulle 2011 vara det första året, som

Anne-Marie Holm. vice Ordförande Utbildningsnämnden

antalet ungdomar i gymnasieåldern skulle börja avta. Antalet gymnasieelever i kommunen beräknas successivt minska de kommande åren med drygt 400 elever till och med 2016 för att därefter öka igen.

Det finns tre betydande faktorer som påverkar antalet i elever som studerar i gymnasieskolor:

  • andelen elever som går direkt från årskurs 9 till gymnasiet
  • andelen avbrott i gymnasiet
  • andelen elever som går fyra år

Ca 45 procent av Järfällaungdomarna studerar i kommunens egna gymnasieskolor. De som studerar utanför kommunen fördelar sig på 51 kommuner och 108 friskolor.

Under 2011 var det en kraftig volymökning av svenska för invandrare (sfi) från 300 till totalt 457 platser. Detta motsvarar 2-3 gånger fler i antal elever. Motsvarande ökning av svenskutbildningen märks även i antalet introduktionsklasser för nyankomna barn och ungdomar. Under 2012 förväntas ytterligare ökning av antalet studerande inom sfi.

Genom möjligheten till eget boende, s.k. EBO, kan nyankomna invandrare bosätta sig var de vill i Sverige, förutsatt att de kan ordna sitt boende, vilket ofta sker hos släktingar. Antalet EBO är svårt att prognostisera och detta försvårar bedömningen av utbildningsbehovet i svenska. Till detta kommer att många av de nyanlända invandrarna har kort utbildning, vilket ökar utbildningsbehovet.

Som framgår av ovanstående är det inte alltid lätt att prognostisera rätt volym för planering och budgetering av utbildning. När man underskattar t.ex. utbildningsbehovet blir det naturligtvis högre kostnader för kommunen än vad man budgeterat. Kommunen behöver utveckla prognosmodellen i samarbete med andra kommuner.

 

Anne-Marie Holm (FP)
Vice ordförande i Utbildningsnämnden i Järfälla