Angående upphandling av driften av Kvarntorpets lågtröskelboende

Angående upphandling av driften av Kvarntorpets lågtröskelboende, härbärge och dagcentral, Dnr Son 2012/212

Vid sammanträde den 24 januari 2013 beslöt Socialnämnden enligt följande

  1. Stockholms Stadsmission antas som leverantör och utförare av drift av Kvarntorpets lågtröskelboende, härbärge och dagcentral med avtalstid 2013-04-01 till och med 2015-03-31. Kommunen har rätt att förlänga avtalet med ett (1) år till och med 2016-03-31, om kommunen meddelar sådan förlängning senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång, det vill säga 2014-09-30.
  2. Beslutet tas med direktjustering.

Vid socialnämndens slutliga behandling av ärendet förelåg endast ett anbud, då övriga tre inkomna anbud av formella skäl ej bedömdes möjliga att ta med till slutlig prövning. Stockholms Stadsmissions anbud har således ej prövats mot något konkurrerande anbud, vilket trots allt måste anses vara syftet med upphandlingsförfarandet.

Enligt Lagen om offentlig upphandling gäller att ”en upphandlande myndighet skall anta antingen 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller 2. det anbud som innehåller det lägsta priset”. Någon sådan prövning har ej skett. Detta är med stor sannolikhet till förfång för kommunen då ingen prövning kunnat göras huruvida begärt pris är rimligt jämfört med andra möjliga utförare. Kommunens intresse av att uppnå bästa möjliga villkor har således inte fullt ut tillvaratagits i ärendet”.  Lagen har också angivit möjligheten att avbryta en upphandling varvid följande gäller ”En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges” Lag (2011:1030).

Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi att

Socialnämnden beslutar att avbryta upphandling av driften av Kvarntorpets lågtröskelboende, härbärge och dagcentral.

Järfälla den 19 februari 2013

 

Lars Bergstig (FP)                                                    Nikoletta Jozsa (FP)

Gruppledare                                                                Ledamot i Socialnämnden