Alliansens budget för Socialnämnden- Ansvarspaket för ekonomin

Att ordning hålls i ekonomin är en förutsättning för satsningar i välfärden och för fler i arbete. Just därför är arbetet med att få budgeten i balans prioriterat. De senaste årens underskott har flera anledningar men den tilltagande lågkonjunkturen och dess konsekvenser för utanförskapet är en av huvudanledningarna.

Alliansen valde därför i fullmäktiges budget för 2013 att skjuta till ytterligare 35 miljoner kronor för att möta de ökade behoven inom socialnämnden. Jämfört med budget 2012 är detta en betydande förstärkning men för att få budgeten i balans behöver 10 miljoner sparas in jämfört med verksamheten 2012. Vi gör därför förändringar som innebär ändrad omfattning, prioritering och förändrade åtaganden inom Socialnämndens verksamhet.

I budget för 2013 genomför vi förändringar av riktlinjerna för fönsterputsning och matlagning inom Äldreomsorgen och Funktionshinder. Fönsterputsningen kommer inte längre att ingå en gång per år till alla som är biståndsbedömda utan kommer att ges via individuell biståndsbedömning. Matlagning i hemmet kommer inte längre att erbjudas i samma omfattning som tidigare.

Effektiviseringar och besparingar kommer även att ske generellt över hela nämnden. Tätare rapportering och uppföljning av verksamheternas kostnader kommer också att ske. Under 2013 kommer budgetkontrollen och arbetet för en budget i balans att vara högsta prioritet. Det innebär att eventuella nya åtaganden ska finansieras via omprioriteringar och att kostnadsdrivande projekt och planer i största möjliga mån inte kommer att starta under 2013.

Till individärenden i Sociala utskottet ska minst två alternativa beslutssatser presenteras. I den mån det är möjligt och i enlighet med barnets bästa bör minst en av dessa lösningar vara en öppenvårdsinsats för att på så sätt skapa alternativ till de ofta dyra placeringarna utanför kommunen.

Arbetet med att skapa rätt nivå för Socialnämndens budget kommer att ta tid och kommer att pågå löpande under det kommande året.

De omprioriteringar som görs i budgeten ska ses som ett tydligt första steg för att under ordnade former hitta den rätta nivån på Socialnämndens budget. Framöver kommer även arbetssätt, organisation, riktlinjer och vidare omfattning av Socialnämndens verksamhet och välfärdstjänster att behöva ses över.

 

För Alliansen i Socialnämnden

Björn Falkeblad (M)

Lennart Nilsson (KD)

Nikoletta Jozsa (FP)

Inger Kindgren (C)