Alliansen höjer specialistsjuksköterskornas löner

Alliansen i landstinget kommer göra en riktad satsning på 90 miljoner under två år, för att höja sjuksköterskors status och löner. Vi vill lyfta fram specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen som arbetsgivaren bedömer särskilt bidrar till verksamheten. Specialistsjuksköterskor ska få en tydligare yrkeskarriär som ger avtryck i lönekuvertet. 

Anna Starbrink Foto: Erja Lempinen

– Många sjuksköterskor tjänar för dåligt i förhållande till sin kompetens. Det gäller framför allt sjuksköterskor med specialistutbildning och erfarenhet, vars kunskaper och bidrag till verksamhetsutvecklingen belönas dåligt. Den sammanpressade lönestrukturen i vården har lång tradition – men dåliga traditioner är till för att brytas, säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd.

– Om unga människor ska vilja bli sjuksköterskor, och om våra medarbetare ska vilja förbli sjuksköterskor, vidareutbilda sig och bidra till att utveckla vården – då måste det bli möjligt att göra lönekarriär som sjuksköterska. Den satsning jag och Folkpartiet drivit igenom är ett första steg mot en mer individuell lönesättning – men också ett steg mot mer jämställda löner på arbetsmarknaden, menar Anna Starbrink (FP).

– Vårt landsting betalar landets högsta sjuksköterskelöner men andra landsting och regioner gör eller förbereder lönesatsningar. Samtidigt har vi förhållandevis låg andel sjuksköterskor i Stockholms län, jämfört med andra delar av landet. Lika viktigt som det är att satsa på nya karriärtjänster för lärare är det att höja status och ersättning till dugliga sjuksköterskor. Vårt landsting satsar sedan tidigare bland annat på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor, men vi måste ta steget vidare, understryker Anna Starbrink (FP).

 FAKTA: SATSNING PÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKORS LÖNER

Alliansen gör en riktad satsning för att höja lönerna för specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor inom vissa definierade bristyrken på akutsjukhusen. Satsningen omfattar 45 miljoner 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015 för att då alltså ligga på 90 miljoner kronor. Hela gruppen specialistsjuksköterskor i bristyrkena på akutsjukhusen omfattar drygt 3.000 personer. Utslaget på hela gruppen motsvarar Alliansens satsning 1.500 kronor per person och månad, men fördelas individuellt.

Vilka som berörs och hur utrymmet fördelas avgörs av lönesättande chef utifrån de kriterier som nu ska utarbetas: Satsningen ska gå utöver den ordinarie löneöversynen och ge ett påtagligt lönepåslag för sjuksköterskor som är särskilt kompetenta och erfarna, och som i hög grad bidragit till verksamheternas mål. En enskild specialistsjuksköterska kan få från en till några tusenlappar mer i månaden.

Akutsjukhusen tillförs medel utifrån hur många anställda de har i den berörda gruppen. Alliansen ser satsningen som ett led i arbetsgivarens ansvar för att vårda det gällande kollektivavtalet med Vårdförbundet, som i korthet bland annat innebär att arbetsgivarna har ett ansvar för att utveckla den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen så att kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamhetens mål premieras i löneutvecklingen.