Alla unga skall med!

Cheferna för Skolinspektionen och Arbetsförmedlingen skrev i DN den 22 februari en debattartikel med rubriken ”Skola och arbetsförmedling skall aktivera unga utan jobb”. I artikeln konstaterades att det idag finns ca 20 000 ungdomar i åldern 16- 20 år som inte har jobb eller studerar och därmed riskerar att aldrig få sätta sin fot på en arbetsplats. Det är en skrämmande hög siffra.

Järfälla kommun har som ett övergripande mål att socialt utanförskap skall brytas. Enligt skollagen har kommunen informations- och uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år. Denna uppgift har Järfälla kommun tidigare inte skött helt bra. Ansvaret för uppgiften har varit otydligt.

Anne-Marie Holm. vice Ordförande Utbildningsnämnden

Vid arbetet med mål och åtaganden för Utbildningsnämnden 2012-2013 tog Alliansgruppen inom nämnden initiativ till ett nytt mål om ”att andelen Järfällaungdomar vars sysselsättning vi har vetskap om skall öka”. Syftet är att kunna vidta lämpliga åtgärder för att få alla unga i utbildning eller arbete.

För att hitta verktyg att minska ungdomsarbetslösheten och förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden behövs en organiserad samverkan och metodutveckling. För detta ändamål anslogs medel för särskild resurs.

En samverkansmodell, där resurserna samlats kring individen, började tillämpas i september förra året. Samverkansmodellen bygger på förslag som kommit fram under intervjuer och samtal med de verksamheter/enheter som arbetar med målgruppen. Samordningsansvaret är tillsvidare hos Utbildningsförvaltningen och för verksamheten finns en operativ grupp som består av:

–       Utbildningsförvaltningen: Studie- och yrkesvägledare och kurator, Järfälla vägledningscentrum

–       Kvarngymnasiet: Ungdomscoach och Praktikbyrån

–       Socialförvaltningen: Järfälla stöd och behandling, Ungdomsgruppen

–       Arbetsförmedlingen: Ungdomsenheten

Sammankallande i den operativa gruppen är Järfälla vägledningscenter (JVC).

Vidare finns det en styrgrupp med Socialdirektören, Utbildningsdirektören och chefen för Arbetsförmedlingen.

Vid arbetets början var det 96 ungdomar (födda 94-96) vars sysselsättning man inte hade kunskap om. Efter ett par månaders detektivarbete hade man i början av november kunskap om 74 av dessa. Glädjande nog studerade 51 av dessa ungdomar. Några bodde utomlands och några få arbetade. Individuella insatser hade satts in för nästan alla av dem som saknade meningsfull sysselsättning och arbetet fortsatte för att få kontakt med dem som man ännu inte hade lyckats få information om.

Jag anser att vi inom Järfälla redan har tagit stora och viktiga steg för att fullt ut leva upp till kommunens informations- och uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år. Vårt arbetssätt och våra insatser för de unga utan jobb ligger väl i linje med de förslag som presenterades i debattartikeln i DN. Artikeln innehåller många bra förslag och jag hoppas verkligen att Arbetsförmedlingen skall få erbjuda sina insatser längre ned i åldrarna, då gränsen för tidiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder idag går vid 18 år.

Unga på gång som skickades ut till Järfällaungdomar av Järfälla kommun