Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Över 17 000 barn och ungdomar i Sverige är omhändertagna och placeras i samhällets vård. Ofta sker dessa omhändertaganden när barnens föräldrar inte räcker till i sin föräldraroll och inte förmår ge sina barn den trygghet och stöd som de behöver.
Att ta hand om ett barn är en av de svåraste och viktigaste uppgifter samhället har, dessa barn kommer ofta från svåra uppväxtförhållanden och har tappat sin tilltro till vuxenvärlden. Tyvärr uppfyller inte samhället alltid de krav som ställs vid ett omhändertagande och barn och unga i samhällets vård får inte det stöd, trygghet och skydd som de har rätt till.

Många omhändertagna barn har tappat tilltron till vuxenvärlden. De känner inte att vuxna lyssnar. De får inte den utbildning de behöver. Många av ungdomarna hamnar i kriminalitet. Det är dags att bryta den negativa spiralen. Barn och ungdomar har rätt att kräva bättre resultat än i dag”, säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna

Därför har Folkpartiet tagit fram en rapport som presenterades i tisdags, rapporten innehåller åtgärder för att stärka omhändertagna barn och ungdomars rättigheter. Folkpartiet presenterar bl.a. fyra förslag i denna rapport:

1. Auktorisation för att driva HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga. Folkpartiet vill skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och ungdomar.
2. Ge varje placerat barn en egen, särskilt utsedd socialsekreterare. Många utsatta barn känner stor ensamhet. Det krävs kontinuitet och täta kontakter för att barnet ska kunna känna förtroende för socialsekreteraren.3. En studieplan för varje placerat barn. Många placerade barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Folkpartiet föreslår att kommunerna ska upprätta en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning.

4. Följ varje placerat barns hälsa. Många omhändertagna barn och ungdomar har missats av barnhälsovården och uteblir från elevhälsans hälsobesök. Därför ska socialnämnderna, i samarbete med landstingen, upprätta en hälsoplan när barnet placeras.

Läs mer på Folkpartiets hemsida.
Läs hela rapporten här.

Nicki Jozsa (FP) politisk sekreterare/vice gruppledare