60 miljoner till Järfällaskolorna för barn som behöver extra stöd

Den viktigaste inkomsten för skolorna i Järfälla är skolpengen som utgår lika för alla elever. Ungefär 70 % av alla kostnader för skolan utgörs av skolpeng. Om man räknar bort kostnaden för lokaler - omkring 12 % av kostnaderna - utgörs resten av olika anslag som används för att elever som behöver det ska kunna få extra stöd i skolan.

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde nu i början av november beslutas om användningen av ca 60 miljoner som är s k viktat bidrag.

Det är ett anslag ovanpå skolpengen som utbetalas med större belopp till de skolor som enligt undersökningar av skolornas elevsammansättning har många elever som förväntas behöva mycket extra stöd. Det kan t ex gälla elever som är födda utomlands eller elever med lågutbildade föräldrar.

Alla skolor får påslag på den vanliga pengen genom anslag från det viktade bidraget, men skillnaderna i påslag mellan olika skolor kan vara stora. De skolor som får minst påslag får lite mer än 4000 kronor "extra" per elev och de skolor som får mest får 21500 kronor "extra". Att skillnaden är så stor beror också på att extraanslaget nu också ska räcka till undervisning i svenska som andraspråk. 

När skolorna fått sitt viktade bidrag är de fria att använda pengarna till de insatser som gör bäst nytta för eleverna.

Förutom det viktade bidraget finns andra anslag används för stöd till enskilda elever efter särskild ansökan.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden