4100 barn i Järfällas förskolor och familjedaghem

I Järfällas förskolor och familjedaghem fanns under 2012 sammanlagt 4123 barn. Då räknar vi in också järfällabarn som går i förskola utanför kommunen. Också under 2012 ökade antalet barn liksom föregående år. Ökningen var 137 barn jämfört med året innan.

Den sammanlagda kostnaden för all förskoleverksamhet inklusive familjedaghemmen uppgår till nästan en halv miljard, av vilken större delen är finansierad av skattebetalarna även om avgifter och statsbidrag också bidrar till finansieringen.

Det finns i kommunen totalt 53 förskolor, 34 av dem i kommunal regi. Dessutom finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, två av familjedaghemmen drivs i enskild regi.

Förskolan är väl utbyggd och erbjuder flera former av pedagogik, som till exempel Reggio Emiliainspirerad verksamhet, Waldorf och Montessori. 74 procent av barnen är inskrivna i förskolor eller familjedaghem som drivs i kommunal regi och 26 procent i enskild regi. Totalt är cirka 4 100 barn inskrivna i förskolan och cirka 85 barn i pedagogisk omsorg, i form av familjedaghem. De fristående förskolorna drivs som aktiebolag, stiftelser, föräldrakooperativ eller personalkooperativ.

Några barn som har särskilda behov har sin placering i någon av kommunens två specialavdelningar, Pråmen, 6 barn eller Virvelvinden, 2 barn (språkpedagogisk avdelning på Vattmyra förskola). Ett fåtal barn med diagnos inom mer sällsynta funktionsnedsättningar är beviljade plats i annan kommun eller fristående verksamhet. I och utanför kommunen har 23 barn specialplaceringar vilket inkluderar 9 barn i kommunens allergiförskoleavdelning, som drivs i enskild regi.

 

För hemmavarande barn finns öppna förskolor där barnen kan delta i pedagogisk verksamhet tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Det finns öppna förskolor i alla fyra kommundelarna.

 

En av de viktigaste utmaningarna för barn- och ungdomsnämnden är att planerade för utbyggnad av förskolor så att kommunen kan erbjuda plats för den växande gruppen barn. Bl a planeras för ny förskoleverksamhet på Barkarbyfältet liksom också utlbyggnader i Jakobsbergsområdet.

 

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden