2 % ökade resurser till skolan 2012 – större ökning för förskolan

Nyligen beslutade kommunfullmäktige om budget för åren 2012 och 2013.


För skolans del innebär det att resurserna ökar med omkring 2 % 2012 och ungefär lika mycket 2013. Ökningen gäller dels pengen dels andra anslag som fördelas ut till skolorna, bl a det s k viktade bidraget som är till för stöd till elever med stora behov. För de kommunala skolorna tillkommer också positiva effekter av datorgarantin – högst fyra elever per dator – som betalas genom extrapengar.


För år 2012 har barn- och ungdomsnämnden valt att göra särskilt stora ökningar av de anslag som inte är skolpengen, men också sådana anslag innebär i de allra flesta fall att pengarna hamnar på skolorna.


Förskolorna är prioriterade 2012 och får en större ökning av pengen och tillsammans med andra anslag betyder det en ökning med drygt 2 %.


Folkpartiet har arbetat hårt i budgetförhandlingarna för en större ökning. Det tycker vi är rimligt mot bakgrund av de mycket stora utvecklingsbehov som finns inom skolan och förskolan men också lärarnas rimliga krav på löneökningar.


Järfällas pressade ekonomi – som man också delar med de flesta andra kommuner – i kombination med kostnadskrävande investeringar har tyvärr inte gett mer utrymme.


Folkpartiet har länge envist hävdat att den alltför snabba utbyggnaden på Barkarbyfältet inte är rimlig, bl a mot bakgrund av den ekonomiska belastningen. Därtill kommer felaktiga beslut i form av t ex den nya Veddestabron och beslutat att kommunen skall vara med och finansiera den södra uppgången till Jakobsbergs station.


Kommunens upplåning ökar kraftigt och då också räntekostnaderna. Investeringarna leder också till snabbt ökade avskrivningsbehov.


Allt detta minskar utrymmet för satsningar på kärnverksamheter som skolan. En något långsammare och framför allt klokare utbyggnad av kommunen hade gett bättre ekonomiska förutsättningar också för skolans och förskolans del.


Utgångsläget är dock inte dåligt.
Järfällas resursinsats per barn i förskolan och elev i grundskolan med lokalkostnaderna borträknade ligger över genomsnittet i både landet och stockholmsregionen.


Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden