108 mattelärare i Järfälla på ”skolbänken”

Bergshemskolan
108 mattelärare i skolbänken

Under de tre kommande åren ska kommunens alla undervisande matematiklärare genomgå ett års utbildning inom ramen för det s k ”mattelyftet”. Avsikten är att utveckla undervisningsmetoderna så att fler elever både tycker det är roligt med matematik och presterar bättre.

Redan nu i höst har 108 lärare från kommunala gymnasier och grundskolor kommit igång med sin utbildning. Ungefär hälften av kommunens grundskolor är representerade i den första omgången.

Deltagarna i grundskolan är fördelade på tio stycken grupper. De träffas varje onsdag eftermiddag och leds av fem handledare. Under hösten arbetar alla med problemlösning och under vårterminen med algebra.

Matematik har länge varit ett prioriterat område för barn- och ungdomsnämnden. Det har bl a resulterat i satsningen på en kommungemensam matematikutvecklartjänst från 2006 och att kompetensutveckling inom matematik prioriterats 2007-2010 inom ramen för det sk Lärarlyftet.

De kommunala för- och grundskolorna har sökt statsbidrag för matematikutveckling och Läsa-skriva-räkna och har inom ramen för dessa utbildat matematiksamordnare på kommunens skolor, byggt upp matematiknätverk och matematikverkstäder samt genomfört olika kompetensutvecklingsinsatser.

En kommungemensam screening i matematik för årskurs 3 har genomförts sedan 2007 och från och med 2011 har alla elever i förskoleklassen screenats med ”Pröva med tal”.

Ännu är dock inte elevernas resultat tillfredsställande. Det är mot den bakgrunden vi ska se de nu aktuella satsningarna inom ”mattelyftet” och även den ökning av undervisningstiden i matematik som från i höst görs i årskurserna 1, 2 och 3.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden